การซ่อมแซมจุดร้อนของเตาทำงาน

ซ่อมวัสดุทนไฟร้อน

ความเสียหายที่เกิดกับเตาเผาสามารถนำไปสู่ความเสียหายเพิ่มเติมต่อเปลือกเตา ซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตลดลงและส่งผลให้โครงสร้างลดลง ทำให้ความทนทานเสียหายจนต้องรื้อเครื่องยนต์เพื่อซ่อมแซมรางปูแบบเดิมๆที่มีการทำงานระดับสูง โลกที่ตกอยู่ในภาวะเลวร้าย เราได้ระดมกำลังอย่างรวดเร็วเพื่อซ่อมแซมต้นทุนด้านพลังงานของเราโดยใช้โซลูชันเทคโนโลยีร้อนที่ใส่ใจ ความจำเป็นในการซ่อมแซมของเราคือการทำให้เครื่องร้อนขึ้นในขณะที่หัวเผากำลังทำงาน ทีมงาน IGS จะเจาะรูเล็กๆ เพื่อสอดส่วนนิ้วที่ออกแบบเอง วัสดุและวัสดุได้รับการซ่อมแซมภายในซึ่งเป็นการซ่อมแซมแบบกึ่งถาวรซึ่งมีระยะเวลาอย่างน้อยจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม ครั้งต่อไปฉันจะดูแลมัน

ประโยชน์

  • ไม่ทำให้ผลไม้หยุด
  • สำหรับการหยุดทำงานอย่างกะทันหนั
  • ทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยน เปลี่ยนกฎเกณฑ์
  • ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
  • แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สำคัญที่เชื่อถือได้

จดุ รอ้ นกอ่ นการซอ่ มแซมดว้ยฮอตเท็ค

หลงัการซอ่ มแซมดว้ยฮอตเท็ค

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา อุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงงานมากกว่า 60 แห่งได้รับการซ่อมแซมโดยไม่มีความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์